ఇందుగలడందులేడని సందేహము వలదు ఎందెందు చూచిన అందందే గలడు

YEAR-MONTH-DAY-title.MARKUP

తెలుగులో బ్లాగిస్తే ఎలా ఉంటుందని పరీక్ష.

def print_hi(name)
  puts "Hi, #{name}"
end
print_hi('Tom')
#=> prints 'Hi, Tom' to STDOUT.